European projects - Finance Grid

European projects

Contact us +359 884 683 477

Management of European projects - stages:

Stage 1

Pre-projects consultations

Stage 2

Development of a project proposal

Stage 3

Project management

Stage 4

Monitoring of a project results

Цел на процедурата:

да се увеличи използването на енергия от ВЕИ в крайното потребление на енергия в сектор домакинства.

Допустими кандидати:

1) Физически лица – български граждани или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Република България.
2) Кандидатът трябва да е собственик на жилището, с което се кандидатства.
3) Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства
4) Кандидатът трябва да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот.
5) Жилището трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община.
6) Жилището трябва да се използва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистрирана фирма или НПО.
7) В жилището трябва да се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
8) В жилището трябва да е потребявана електрическа енергия за минимум 6 месеца.
9) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;
10) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има:

  • при предложение по Вариант 1, кандидата има вече иградена инсталация след 07.06.2022 г.  – се представя издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация);
  • при предложение по Вариант 2, кандидата все още не е изпълнил дейностите по изграждане на инсталацията – се представя издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадено на или след 20.01.2023 г. проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава).

Допустими разходи:

1) Закупуване, доставка и инсталиране на слънчеви инсталации за битова гореща вода (БГВ).

2) Закупуване, доставка и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия.

ВАЖНО: Произведената гореща вода следва да бъде използвана за задоволяване на собственото потребление на кандидата. Произведената и/или съхранената електрическа енергия следва да бъде използвана само за собствено потребление в жилището.

3) Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

4) Данък върху добавената стойност.

Максимален размер на помощта и процент на финансиране:

finance at its finest

Get a consultation!